Regulamin

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

www.best.travel.pl

Postanowienia  Regulaminu  wraz  z  przepisami  prawa  obowiązującego  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  określają  prawa  i  obowiązki  Użytkowników  Serwisu. Właścicielem  serwisu  internetowego  www.best.travel.pl jest  firma  BEST  TRAVEL  z siedzibą  w  Kielcach  przy  ul.  Wojska  Polskiego  9/26, 25-364  Kielce,  NIP  799-107-46-57, REGON: 260068870 działająca jako agent turystyczny

Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie  systemu  rezerwacji  internetowej  www.best.travel.pl.  Zamówienie rezerwacji lub  zakup  wycieczki  może  nastąpić  w  biurze  firmy  BEST  TRAVEL  z  siedzibą  w Kielcach  przy  ul.  Wojska  Polskiego  9/26,  25-364  Kielce  lub  telefonicznie  pod  numerami Tel./Fax 41 344 51 01, 602 226 918 lub mailowo biuro@best.travel.pl

Opublikowane  na  stronach  internetowych  www.best.travel.pl materiały,  informacje  lub ceny  nie  stanowią  oferty  w  rozumieniu  przepisów  kodeksu  cywilnego.

§ 1. Podstawowe objaśnienia

1.  Touroperator  (Organizator)  -  biuro  turystyczne,  które  jest  organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.

2.  Agent  -  biuro  turystyczne,  którego  działalność  polega  na  prezentowaniu  oraz stałym  pośredniczeniu  w  zawieraniu  Umów  o  świadczenie  usług  turystycznych  na rzecz  Organizatorów  posiadających  wymagane  dokumenty  w  kraju  (koncesję)  a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

3.  Konsultant  -  pracownik  biura  BEST  TRAVEL  zajmujący  się  kompleksową  obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.

4.  Klient  –  osoba  składająca  zapytanie  ofertowe  lub  wykupująca  imprezę turystyczną,  pobyt  w  hotelu,  bilet  autokarowy,  bilet  lotniczy  lub  polisę ubezpieczeniową.

5.  Umowa  –  zgłoszenie  –  umowa  zawarta  pomiędzy  Klientem,  a  Organizatorem imprezy  za  pośrednictwem  Agenta  zawierająca  szczegółowe  dane  dotyczące wykupionej  imprezy  a  także  dane  osób  w  niej  uczestniczących.  Po  jej  podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.

6.  Warunki  uczestnictwa  –  integralna  część  Umowy  –  zgłoszenie  regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.

7.  Impreza  turystyczna  –  usługa  wykonywana  przez  Touroperatora  na  rzecz  Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólnąceną.

8.  Serwis – serwis internetowy www.best.travel.pl

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

1.  Korzystając  z  Serwisu  akceptują  Państwo  warunki  określone  w  niniejszym Regulaminie  i  ponoszą  własną  odpowiedzialność  za  czynności  wynikające  z korzystania z Serwisu.

2.  Klient  korzysta  z  Serwisu  tylko  w  swoim  imieniu.  Jeśli  czyni  to  w  imieniu  osoby trzeciej,  oznacza  to,  że  posiada  ważne  w  świetle  prawa  pełnomocnictwo.  Za działanie  bez  pełnomocnictwa  lub  z  przekroczeniem  jego  granic  ponosi  pełną odpowiedzialność.

3.  Dokonywanie  zapytań  o  rezerwację  z  użyciem  fałszywego  nazwiska  lub  cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.  Dokonanie  rezerwacji  i  zakupu  imprezy  turystycznej  jest  jednoznaczne  z zapoznaniem  się  i  akceptacją  warunków  uczestnictwa  Organizatora  wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

5.  BEST  TRAVEL  nie  udziela  gwarancji,  że  korzystanie  z Serwisu  będzie  przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej  oraz  że  rezultat  poszukiwań  sprosta  Państwa  oczekiwaniom,  co  do merytorycznej  zawartości,  dokładności  czy  przydatności  uzyskanych  z  serwisu informacji.

6.  Dane  osoby,  rezerwującej  imprezę  turystyczną,  powinny  zgadzać  się  z  danymi  w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod  rygorem  nie  zrealizowania  wykupionych  świadczeń.  W  przypadku niezgodności  danych  osobowych  zawartych  w  rezerwacji  z  danymi  w  ww. dokumentach,  dokonana  zapłata  za  niezrealizowane  z  tego  powodu  świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne  dokumenty  umożliwiające  odbycie  podróży, w  tym  ważny  paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

1.  Na  stronach  www.best.travel.pl zostają  udostępnione  oferty  turystyczne wybranych  Touroperatorów  zawierające  szczegółowy  program,  świadczenia  oraz koszty imprezy.

2.  Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej  rezerwacji  poprzez  formularz  rezerwacyjny  (klikając  „Rezerwuj”),  drogą e-mailową  lub  telefonicznie  bezpośrednio  u  Konsultanta  pod  nr  telefonów 41 344 51 01 lub 602 226 918.

3.  Po  otrzymaniu  formularza  zgłoszeniowego,  e-maila  z  rezerwacją  lub  wstępnego zapisu  telefonicznego  Konsultant  BSET  TRAVEL  sprawdza  dostępność  miejsc  dla wybranej imprezy.

4.  Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa (faksem, emailem)  lub  przekazujemy  osobiście  wszelkie  informacje  oraz  dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).

5.  Po  podpisaniu  Umowy  dokonujecie  Państwo  wpłaty  (zaliczki  lub  całej  kwoty  za imprezę)  na  wskazany  przez  Konsultanta  BEST  TRAVEL  numer  rachunku bankowego.  Wpłaty  można  dokonać  on-line,  tradycyjnym  przelewem  bankowym, lub osobiście gotówką.

6.  W  momencie  podpisania  Umowy  zawarta  zostaje  Umowa  pomiędzy  Klientem,  a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta. 7.  Potwierdzenie  zapłaty  czy  to  zaliczki  lub  całej  należności  za  imprezę  turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedażyświadczeń.

8.  W  każdym  czasie  mogą  się  Państwo  z  nami  skontaktować  aby  uzyskać odpowiedzi  na  temat  statusu  swojej  rezerwacji,  dodatkowych  informacji  o zarezerwowanej  wycieczce  turystycznej  lub  uzyskać  odpowiedzi  na  pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

9.  Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z BEST TRAVEL , aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

10.  BEST  TRAVEL  poinformuje  Państwa  każdorazowo  o  wszelkich  zmianach  w rezerwacji  wycieczki  turystycznej  na  podstawie  otrzymanego  komunikatu  od Organizatora.

§4. Ochrona danych osobowych

1.  Wszystkie  Dane  osobowe  udostępniane  przez  Państwa  w trakcie  procedury rezerwacyjnej  na  stronach  Serwisu  internetowego  www.best.travel.pl wprowadzane  do  systemu,  drogą  e-mailową  lub  telefonicznie  będą  przetwarzane przez  BEST  TRAVEL  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

2.  BEST  TRAVEL  przetwarza  dane  osobowe  niezbędne  do  nawiązania,  zmiany  lub rozwiązania  stosunku  prawnego  (świadczenia  usług  przez  BEST  TRAVEL),  które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.

3.  Wysyłając  BEST  TRAVEL  Formularz  Rezerwacyjny,  przesyłając  swoje  dane osobowe  e-mailem  lub  telefonicznie  wyrażacie  Państwo  zgodę  na  przetwarzanie przez  BEST  TRAVEL  swoich  danych  osobowych  w  celach  administracyjnych  i statystycznych  oraz  w  celu  świadczenia  przez  BEST  TRAVEL  usług marketingowych  polegających  na  promowaniu  usług  BEST  TRAVEL  i  jego partnerów.

4.  Wysłanie  formularza  rejestracyjnego  po  oznaczeniu  opcji  (Tak)  w  odniesieniu  do opcji  handlowych,  stanowi  wyrażenie  zgody  na  przesyłanie  za  pomocą  środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w  rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.  Udostępnienie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  konieczne  w  celu  prawidłowej realizacji  usługi.  W  każdej  chwili  macie  Państwo  prawo  wglądu  do  swoich  danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§5. Cena imprezy turystycznej

1.  Cena  zakupionej  wycieczki  turystycznej  obejmuje  wszystkie  składniki  zawarte  w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za  środek  transportu  (nie  dotyczy  wycieczek  z  dojazdem  własnym),  opłatę  za świadczenia  dodatkowe  zgodne  z  opisem  wycieczki,  podatki,  opłaty  paliwowe  i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.

2.  Organizator  wycieczki  może  zmienić  lub  wycofać  ze  sprzedaży  ofertę  już  po dokonaniu  rezerwacji.  Rezerwacja  taka  zostanie  anulowana  bez  ponoszenia  przez Państwa  jakichkolwiek  kosztów.  BEST  TRAVEL  nie  ma  wpływu  na  dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

3.  Z  uwagi  na  fakt,  że  cena  wycieczki  turystycznej  może  być  wyrażona  przez niektórych  Organizatorów  zarówno  w  PLN  jak  i  w  walutach  obcych,  cena  za wycieczkę  turystyczną  w  PLN  może  ulec  zmianom,  wynikającym  z  dziennego kursu  danej  waluty,  jednakże  zmiana  ceny  nie  może  nastąpić  w  okresie  20  dni przed datą wyjazdu.

4.  Ceny  mogą  ulec  zmianie  z  powodów  określonych  przez  Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.

5.  Ostateczna  cena  zakupu  imprezy  turystycznej  nie  jest  gwarantowana  przez  BEST TRAVEL  w  momencie  dokonywania  przez  Państwa  rezerwacji,  aż  do  chwili uzyskania przez BEST TRAVEL ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

6.  BEST  TRAVEL  zastrzega  sobie  prawo  do  anulacji  rezerwacji  założonej  przez Państwa  oraz  pełnego  zwrotu  wpłaconej  kwoty  w  sytuacji,  gdy  na  skutek  błędów technicznych  w  systemie  rezerwacyjnym  www.best.travel.pl zostały  podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

§6. Regulowanie płatności

1.  Terminy  oraz  kwoty  wpłat  za  imprezę  określa  Organizator  w  warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa konsultant.

2.  Pierwsza  wpłata  (zaliczka)  a  także  druga  wpłata  powinny  zostać  uregulowane  w terminach  przekazanych  Państwu  przez  Konsultanta  BEST  TRAVEL  w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.

3.  Agent  ostatecznej  rezerwacji  u  Organizatora  zamówionej  przez  Klienta  imprezy dokonuje  w  momencie  przesłania  przez  Klienta  wpłat  zgodnie  z  terminami  w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego.

4.  W  przypadku,  gdy  termin  rezerwacji  jest  krótszy  niż data  wpłaty  zaliczki  oraz drugiej  płatności  określona  przez  Organizatora  a  także  ofert  last  minute,  ofert specjalnych  oraz  ostatnich  miejsc  w  samolocie  Klient  zobowiązany  jest  do  wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.

5.  Przy  wpłacie  zaliczki,  Konsultant  BEST  TRAVEL  udzieli  Państwu  szczegółowych informacji  na  temat  harmonogramu  dalszych  dopłat  do pełnej  ceny  wycieczki.

6.  W Biurze BEST TRAVEL mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

- Przelew bankowy,

- Przekaz pocztowy,

- Wpłata gotówkowa

- Płatność on-line – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

•  Płatność przelewem bankowym

Przelew  należy  dokonać  w  terminie  wskazanym  przez  Konsultanta  BEST  TRAVEL. W  przypadku  ofert  last  minute  prosimy  o  jak  najszybsze  dokonanie  wpłaty  i przesłanie  potwierdzenia  do  biura  na  e-mail  biuro@best.travel.pl

Przelewy  należy  dokonywać  na  konto:

BEST  TRAVEL  ul.  Wojska  Polskiego  9/26,  25-364  Kielce

Nr  rachunku:  09  1140  2004  0000  3102  4157  5936

W  treści  przelewu  należy  podać  numer  rezerwacji,  imię  i  nazwisko,  miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

•  Płatność przekazem pocztowym

Dopuszcza  się  możliwość  płatności  przekazem  pocztowym,  jeżeli  rezerwacja  jest dokonywana  na  minimum  14  dni  robocze  przed  terminem rozpoczęcia  imprezy turystycznej.

Płatności  przekazem  pocztowym  należy  dokonać  na  w/w konto  bankowe  oraz podać  numer  rezerwacji,  imię  i  nazwisko,  miejsce  wyjazdu  i  termin  wyjazdu.  Po dokonaniu  płatności  należy  przesłać  potwierdzenie  wpłaty  do  biura  na  e-mail biuro@best.travel.pl

•  Płatność gotówką

Wpłat gotówkowych można dokonywać w naszym biurze BEST TRAVEL ul. Wojska Polskiego 9/26, 25-364 Kielce

•  Płatność  on-line  –  rozliczenia  transakcji  kartą  kredytową  i  e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

W przypadku wpłaty on-line otrzymacie Państwo wygenerowany link do płatności, następnie  zostaniecie  Państwo  przeniesieni  na  specjalną  stronę  Państwa  banku, gdzie  po  zalogowaniu  się  dokonają  Państwo  przelewu  on-line,  lub  w  przypadku płatności  kartą  na  stronę  centrum  autoryzacji  kart  płatniczych  gdzie  po  podaniu danych Państwa karty będą mogli Państwo dokonać wpłaty.

§7. Zmiana rezerwacji

Dokonanie  zmian  w  rezerwacji  po  zakupie  wycieczki  turystycznej  możliwe  jest  na warunkach  określonych  przez  Organizatora  imprezy.  Dokonując  zmian  powinni  Państwo liczyć  się  z  możliwością  wystąpienia  kosztów  manipulacyjnych  zgodnie  z  warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail,  biuro@best.travel.plpodając nazwisko i numer rezerwacji  lub  przez  kontakt  telefoniczny  z  Konsultantem  pod  numerem  41 344  51  01 lub 602 226 918

§8. Anulowanie rezerwacji

1.  Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie  może  zrezygnować  z  imprezy  na  zasadach  określonych  w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.

2.  W  dniu  zakupu  imprezy  turystycznej  Klient  może  jako dodatkową  opcję  wykupić ubezpieczenie  od  kosztów  rezygnacji  z  imprezy.  Konsultant  BEST  TRAVEL przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.

3.  Rezygnację  z  wybranej  imprezy  lub  pobytu  Konsultanci  BEST  TRAVEL  przyjmują wyłącznie  w  formie  pisemnej  poprzez  wysłanie  drogą  elektroniczną  lub  listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.

4.  Po  otrzymaniu  od  Klienta  rezygnacji  Konsultant  niezwłocznie  przekaże  pismo  do Organizatora.

5.  BEST  TRAVEL  zastrzega  możliwość  anulowania  imprez  turystycznych  przez Organizatorów  na  zasadach  zawartych  w  ogólnych  warunkach  uczestnictwa Organizatora.

6.  BEST  TRAVEL  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zmiany  w  rezerwacji  lub  za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

7.  Informacje  o  ewentualnych  zmianach  w  Państwa  rezerwacji  dokonanych  przez Organizatora  wycieczki,  przesyłane  będą  przez  BEST  TRAVEL  pod  wskazany  w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§9. Obsługa posprzedażowa

1.  W  każdej  chwili  mogą  Państwo  skontaktować  się  z  BEST  TRAVEL  i  uzyskać odpowiedzi  na  temat  statusu  swojej  rezerwacji,  dodatkowych  informacji  o zarezerwowanej  wycieczce  turystycznej  lub  uzyskać  odpowiedzi  na  inne  pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

2.  Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwoskontaktować się z BEST TRAVEL aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

3.  BEST  TRAVEL  poinformuje  Państwa  każdorazowo  o  wszelkich  zmianach  w rezerwacji  wycieczki  turystycznej  na  podstawie  otrzymanego  komunikatu  od Organizatora.

§10. Postępowanie reklamacyjne

W  przypadku,  gdy  nie  są  Państwo  zadowoleni  z  odpowiedniego  wykonania umowy  przez Organizatora  mają  Państwo  prawo  do  złożenia  reklamacji  w  zakresie  związanym  z niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  umowy  przez  Organizatora  świadczeń zawartych  w  Umowie  zakupionej  w  BEST  TRAVEL  wycieczki  turystycznej.  Reklamacje należy  składać  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  na  adres  Organizatora wycieczki  turystycznej.  Reklamacje  rozpoznaje  Organizator  na  zasadach  opisanych  w warunkach  uczestnictwa  danej  wycieczki  turystycznej.  Dokładamy  wszelkich  starań,  aby usługi  świadczone  przez  BEST  TRAVEL  były  najwyższej jakości.  W  przypadku niezadowolenia  z  powodu  jakości  obsługi  w  BEST  TRAVEL  mają  Państwo  również  prawo do  złożenia  reklamacji.  Reklamacje  związane  z  jakością  obsługi  przez  BEST  TRAVEL należy  składać  na  adres  siedziby  firmy  lub  wysyłać  je  na  adres  internetowy biuro@best.travel.pl. BEST  TRAVEL  rozpatrzy  Państwa  reklamację  w  terminie nieprzekraczalnym  14  dni  od  daty  otrzymania.  Prawidłowo  złożona  reklamacja  powinna, zawierać  co  najmniej:  oznaczenie  Usługobiorcy  tj.  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z  Usługobiorcą)  oraz  opis  reklamowanego  faktu  lub  usługi.  Reklamacje,  które  nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

§11. Postanowienia końcowe

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  przez  postanowienia  niniejszego  Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.  Wszelkie  spory  związane  z  usługami  świadczonymi  przez  BEST  TRAVEL rozstrzygane  są  przez  sądy  powszechne,  rzeczowo  i  miejscowo  właściwe  według ustawy.

3.  BEST  TRAVEL  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  po  stronie  osób korzystających  z  usług  świadczonych  przez  BEST  TRAVEL,  wynikające  z  faktu  nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego,  a  także  z  przyczyn  niezależnych  od  BEST  TRAVEL,  w szczególności strajku pracowników linii lotniczych,pracowników portów lotniczych, itp.

4.  Korzystając  z  usług  świadczonych  przez  BEST  TRAVEL  oświadczają  Państwo,  że wszystkie  postanowienia  niniejszego  Regulaminu  są  dla  Państwa  jasne  i zrozumiałe  i  akceptują  Państwo  wszystkie  postanowienia  niniejszego  Regulaminu bez uwag.Wersja do druku: regulamin.pdf